Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.cybersport.pl.
 2. Operatorem serwisu jest Turtle Entertainment Polska z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Żeliwnej 38.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  • Operator – Turtle Entertainment Polska.
  • Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.cybersport.pl składająca się m.in. z Serwisu Informacyjnego, Komentarzy, Forum oraz CyberTV.
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
  • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji na stronie www.cybersport.pl.
  • Materiał – tekst, obrazy, wideo, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez redaktorów, za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
  • Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez redaktorów lub użytkowników, za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
 5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów lub Komentarzy zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 6. Operator będzie usuwał z Serwisu Materiały lub Komentarze sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach lub Komentarzach należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres [email protected]
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora

 

II. UŻYTKOWNICY

 1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.
 2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 3. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 4. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.
 5. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
 6. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

 

III. MATERIAŁY I KOMENTARZE

 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Materiałów lub Komentarzy.
 2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie www.cybersport.pl jego Materiałów lub Komentarzy oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów czy Komentarzy na następujących polach eksploatacji (licencja):
  • wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  • każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
   • w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   • na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.cybersport.pl ,
   • poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji,
   • poprzez publikację w prasie,
   • poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
   • przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS.
 3. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 5. Licencja ma charakter niewyłączny.
 6. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 7. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiału, Komentarza lub  Blogu objętej licencją udzieloną Operatorowi również innym podmiotom pod warunkiem zobowiązania tych podmiotów do podania jako źródła rozpowszechnienia Materiału, Komentarza lub Blogu Serwisu www.cybersport.pl.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów lub Komentarzy, za których publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Operatora.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować przy wykorzystaniu swojego konta w Serwisie Materiałów lub Komentarzy opublikowanych wcześniej w innym miejscu
 10. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały czy Komentarze, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Operatora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Operator poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 10. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.
 12. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały lub Komentarze, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiałów czy Komentarzy nie wymaga uzasadnienia.

 

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownicy, a w szczególności redaktorzy są również zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i dobrych obyczajów.
 3. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:
  • zamieszcza tego rodzaju Komentarze czy Materiały, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami;
  • usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Komentarze lub Blogi innych Użytkowników;
  • zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie;p
  • odaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie;
  • Operator ma prawo: pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
 4. Usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.
 5. Dane personalne podane przy rejestracji zostają na stałe zablokowane w bazie Operatora, ale ukryte dla innych użytkowników.

 

V. KONKURSY I PROMOCJE

 1. Udział we wszelkiego rodzaju konkursach i promocjach w Serwisie www.cybersport.pl jest dobrowolny i bezpłatny, chyba że w informacji o konkursie będzie podane inaczej.
 2. Operator wysyła nagrody w ciągu 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników konkursu lub promocji.
 3. Operator paczki wysyła tylko raz na podane w profilu dane tele-adresowe.
 4. Operator nie będzie uwzględniał reklamacji, od użytkowników, którzy nie odbiorą paczek z poczty bądź też podadzą nieprawidłowe dane tele-adresowe.
 5. Wszelkie inne reklamacje dotyczące konkursów i promocji, a także nagród powinny być składane wyłącznie Operatorowi w formie pisemnej , na adres Turtle Entertainment Polska ul. Barona 30, 43-100 Tychy z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od daty zaistnienia przedmiotu reklamacji. Organizator nie będzie rozpatrywał innych reklamacji niż złożonych w formie pisemnej.
 6. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres i powody złożenia reklamacji.
 7. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Operatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 8. Decyzja Komisji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego, wyczerpuje tryb tego postępowania.