Wygraj ekskluzywne bilety na Majora w Katowicach!

Startujemy z konkursem, który jest efektem współpracy pomiędzy Mastercard i Cybersport.pl, w którym do wygrania będą trzy podwójne wejściówki na tegorocznego Majora w Katowicach o łącznej wartości 36 000 złotych! Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w zabawie? Zasady są bardzo proste!

Wystarczy odpowiedzieć na następujące pytanie: dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać ekskluzywną wejściówkę na esportowe święto w Katowicach? Przekonaj nas, że to właśnie Ty powinieneś zgarnąć bilety i przeżyć to wydarzenie w niezapomniany sposób wraz z osobą towarzyszącą. Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@cybersport.pl, a w mailu, oprócz odpowiedzi na wspomniane pytanie, należy umieścić imię, nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania. Zgłoszenia można przesyłać do 10 lutego 2019 roku do godziny 17:00.

Co gwarantuje ekskluzywny 2-osobowy bilet na Majora w Katowicach (28 lutego – 3 marca)? Bezcenne emocje i doświadczenia:

 • nocleg w hotelu na czas trwania imprezy,
 • specjalną wycieczkę po całym wydarzeniu, podczas której zobaczysz jego kulisy,
 • priorytetowe wejście na teren imprezy,
 • dostęp do strefy VIP z kateringiem oraz goodie bag.

Regulamin konkursu

„Włącz się do gry z Mastercard” 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Włącz się do gry z Mastercard” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody jest Turtle Entertainment Polska z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599), przy ul. Żeliwnej 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356059 (NIP 525-24-78-300, REGON 142403601), zwany dalej “Organizatorem
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (U. z 2018 roku, poz.165 t.j. z późn. zm.).
 • 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs odbywa się̨ w dniach od 5 lutego 2019 roku (od godz. 16:00) – 10 lutego 2019 roku do godz. 17:00. Okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest okresem, w którym Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie.

 • 3. Uczestnicy
 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat), które spełniają pozostałe wymogi określone w zdaniu poprzedzającym, mogą uczestniczyć w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, tj. Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym podmioty lub pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu
 • 4. Warunki uczestnictwa
 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łącznie:
  • wykonanie zadania konkursowego w okresie trwania konkursu wskazanym w § 2 Regulaminu poprzez udzielenie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@cybersport.pl,odpowiedzi na znajdujące się w niej pytanie konkursowe „Dlaczego to do Ciebie powinny trafić ekskluzywne bilety na imprezę esportowa?”
  • podania danych kontaktowych: adresu zamieszkania, numeru telefonu w odpowiedzi na pytanie konkursowe
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym naruszających ogólnie przyjęte normy moralne, obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość, negujących powszechnie uznawaną w nauce prawdę historyczną, propagujących ustroje totalitarne, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 4. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwie lub więcej odpowiedzi zawierających identyczną treść, komisja konkursowa weźmie pod uwagę wyłącznie tę odpowiedź, która została przesłana jako pierwsza.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który naruszył postanowienie niniejszego Regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie potencjalnego Uczestnika lub brak możliwości udzielenia przez niego odpowiedzi na zadanie konkursowe, w sytuacji, gdy wynika to z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 • 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
 1. Rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje – powołana przez Organizatora – trzyosobowa komisja konkursowa. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 11 Lutego 2019 roku. Niemniej jednak komisja konkursowa, po dokonaniu oceny już otrzymanych odpowiedzi na pytanie konkursowe, może zdecydować o przyznaniu jednej lub kilku nagród przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim.
 2. Każdy ze zwycięzców otrzyma jedną z wymienionych niżej nagród. O przydziale nagród decyduje komisja konkursowa, oceniając kreatywność i nieszablonowość oraz poziom wykonania zadania konkursowego. Wszystkie odpowiedzi muszą zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: konkurs@cybersport.pl i zawierać: adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego
 3. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
  • Trzy podwójne bilety uprawniające m.in. do wstępu na IEM Extreme Masters Katowice 2019, o wartości 12 000 PLN brutto każdy oraz kwota, o której mowa w ust. 4 poniżej;
 4. W ramach nagrody wskazanej w pkt 3.1. powyżej Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości tej nagrody. Obie nagrody stanowią łącznie nagrodę, przyznawaną Uczestnikowi w Konkursie (ubruttowienie). Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (11,11% wartości nagrody) zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, a tym samym dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji zwycięzcy.
 5. Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość lub na nagrody innego rodzaju.
 6. Komisja konkursowa może nie wyłonić wszystkich laureatów i nie przyznać wszystkich nagród w sytuacji, gdy – jej zdaniem – zgłoszone odpowiedzi nie będą spełniać warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą telefoniczną. Warunkiem wydania nagrody jest wyrażenie przez zwycięzcę woli przyjęcia nagrody, przez podpisanie protokołu odbiór nagrody, oraz wyrażenie pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku zwycięzcy utrwalonego podczas wręczenia i realizacji nagrody w materiałach video w serwisach społecznościowych Organizatora i partnerów imprezy esportowej.
 8. Zwycięzca zobowiązany jest, w ciągu tego samego dnia roboczego od wysłania wiadomości e-mail informującej ich o przyznaniu Nagrody, przesłać informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz wskazać adres, na który ma zostać zrealizowana Nagroda oraz podać nr telefonu kontaktowego. Nagrody dostarczone zostaną zwycięzcom upoważnione przez Organizatora przez osoby bezpośrednio na wcześniej wskazany adres.  najpóźniej do dnia 14 Lutego 2019. Koszt dostarczenia nagrody pokrywa Organizator.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie nagrody.
 • 6. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można pocztą elektroniczną na adres: konkurs@cybersport.pl Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres email oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania reklamacji, a zgłaszający zostanie poinformowany o zajętym stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszonej reklamacji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 5. Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne. Uczestnikowi w każdym wypadku przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym, właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 7. Dane osobowe
 1. Organizator informuje, iż:
  • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599), przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356059 (NIP 525-24-78-300, REGON 142403601);
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub też w celu obrony przed roszczeniami, jeśli takie się pojawią. W przypadku zwycięzców, ich dane osobowe będą przetwarzane również w celach księgowych i podatkowych;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna dla możliwości udziału w Konkursie;
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który obciąża Administratora, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  • Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d) adres do korespondencji (wysyłki nagrody), e) data urodzenia
  • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
  • odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym obowiązek przekazywania danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Konkursu, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego;
  • stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;
  • We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na adres: office.pl@eslgaming.com
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą̨ pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest co najmniej przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej www.cybersport.pl.
Tagi: , , , , ,
Przeczytaj poprzedni wpis: close

W ciągu ośmiu godzin od premiery w Apex Legends zagrało ponad milion osób

Choć na przesadny hurraoptymizm jest jeszcze za wcześnie, tak jednak przedstawiciele studia Electronic Arts mogą mieć pierwsze powody do dumy ze swoje...