I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.cybersport.pl.
 2. Operatorem serwisu jest Turtle Entertainment Polska z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Żeliwnej 38.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  • Operator – Turtle Entertainment Polska.
  • Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.cybersport.pl składająca się m.in. z Serwisu Informacyjnego, Komentarzy, Forum oraz CyberTV.
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
  • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji na stronie www.cybersport.pl.
  • Materiał – tekst, obrazy, wideo, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez redaktorów, za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
  • Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez redaktorów lub użytkowników, za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
 5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów lub Komentarzy zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 6. Operator będzie usuwał z Serwisu Materiały lub Komentarze sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach lub Komentarzach należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres [email protected]
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora

 

II. UŻYTKOWNICY

 1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.
 2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 3. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 4. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.
 5. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
 6. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

 

III. MATERIAŁY I KOMENTARZE

 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Materiałów lub Komentarzy.
 2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie www.cybersport.pl jego Materiałów lub Komentarzy oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów czy Komentarzy na następujących polach eksploatacji (licencja):
  • wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  • każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
   • w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   • na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.cybersport.pl ,
   • poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji,
   • poprzez publikację w prasie,
   • poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
   • przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS.
 3. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 5. Licencja ma charakter niewyłączny.
 6. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 7. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiału, Komentarza lub  Blogu objętej licencją udzieloną Operatorowi również innym podmiotom pod warunkiem zobowiązania tych podmiotów do podania jako źródła rozpowszechnienia Materiału, Komentarza lub Blogu Serwisu www.cybersport.pl.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów lub Komentarzy, za których publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Operatora.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować przy wykorzystaniu swojego konta w Serwisie Materiałów lub Komentarzy opublikowanych wcześniej w innym miejscu
 10. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały czy Komentarze, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Operatora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Operator poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 10. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.
 12. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały lub Komentarze, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiałów czy Komentarzy nie wymaga uzasadnienia.

 

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownicy, a w szczególności redaktorzy są również zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i dobrych obyczajów.
 3. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:
  • zamieszcza tego rodzaju Komentarze czy Materiały, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami;
  • usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Komentarze lub Blogi innych Użytkowników;
  • zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie;p
  • odaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie;
  • Operator ma prawo: pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
 4. Usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.
 5. Dane personalne podane przy rejestracji zostają na stałe zablokowane w bazie Operatora, ale ukryte dla innych użytkowników.

 

V. KONKURSY I PROMOCJE

 1. Udział we wszelkiego rodzaju konkursach i promocjach w Serwisie www.cybersport.pl jest dobrowolny i bezpłatny, chyba że w informacji o konkursie będzie podane inaczej.
 2. Operator wysyła nagrody w ciągu 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników konkursu lub promocji.
 3. Operator paczki wysyła tylko raz na podane w profilu dane tele-adresowe.
 4. Operator nie będzie uwzględniał reklamacji, od użytkowników, którzy nie odbiorą paczek z poczty bądź też podadzą nieprawidłowe dane tele-adresowe.
 5. Wszelkie inne reklamacje dotyczące konkursów i promocji, a także nagród powinny być składane wyłącznie Operatorowi w formie pisemnej , na adres Turtle Entertainment Polska ul. Barona 30, 43-100 Tychy z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od daty zaistnienia przedmiotu reklamacji. Organizator nie będzie rozpatrywał innych reklamacji niż złożonych w formie pisemnej.
 6. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres i powody złożenia reklamacji.
 7. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Operatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 8. Decyzja Komisji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego, wyczerpuje tryb tego postępowania.

Terms and Conditions

 1. GENERAL PROVISIONS
 2. These Terms and Conditions define the rules for using the website www.cybersport.pl.
 3. The website operator is Turtle Entertainment Polska based in Katowice at 38 Żeliwna Street.
 4. The terms used in these Terms and Conditions have the following meaning:
  • Operator - Turtle Entertainment Polska.
  • Website - a service consisting in providing data and enabling their posting, available at www.cybersport.pl, consisting of, among others, Information Service, Comments, Forum and CyberTV.
  • User - a natural person using the Website by posting or receiving data from it;
  • Registered User - a User who has completed Registration on cybersport.pl.
  • Material - text, images, videos, links (links) or any other data provided to the Website by the editors, by means of an appropriate electronic procedure and marked as to be published on the Website;
  • Comment - text, images, links (links) or any other data provided to the Website by editors or users, by means of an appropriate electronic procedure and marked as to be automatically placed under a given Material placed on the Website.
 5. Use of the Website in a different way than as part of fair use is not permitted without the consent of all entities that have rights to elements of the Website, including without the consent of the Operator.
 6. It is forbidden to submit materials or comments to the Website containing content that is against the law, including infringing the rights of third parties, in particular copyrights or personal rights, or contrary to decency.
 7. The Operator shall remove from the Website Materials or Comments contrary to the law, including infringing the rights of third parties, in particular copyrights or personal rights, or contrary to decency. Information about such Materials or Comments should be reported to the Operator or via email at [email protected]
 8. The Operator is not responsible for the accuracy of the content posted on the Website, in particular the content contained in the Comments published on the Website automatically, without prior control by the Operator

 

 1. USERS
 2. By registering, the User declares that the personal data provided by them is true and consents to the collection and processing of their personal data by the Operator, to the extent that it is necessary to use the services of the Website.
 3. By registering, the User accepts these Terms and Conditions, in particular their provisions of a contractual nature governing the relationship between the User and the Operator and undertakes to comply with the law when using the Website, in particular to comply with proprietary copyrights and rights arising from the registration of inventions, patents, trademarks, utility and industrial designs of other people, as well as respect for the personal rights of third parties and the Operator and respect for decency.
 4. When registering, the User agrees to receive messages on the current operation of the Website to the e-mail address provided during the Registration process. A Registered User may resign from receiving these messages at any time.
 5. One User may not have more than one account on the Website, i.e. one identifier and password allowing the use of the Website.
 6. The relations between the Operator and the User are governed by Polish law.
 7. In case of any disputes arising from the relationship between the Operator and the User, Polish courts have exclusive national jurisdiction. All court disputes are settled by the court competent for the Operator's registered office.

 

III. MATERIALS AND COMMENTS

 1. The User is entitled to post Materials or Comments to the Website.
 2. By registering, the User authorizes the Operator to publish their Materials or Comments to the www.cybersport.pl website and to use the Materials or Comments posted to the Website in the following fields of exploitation (license):
  • production and reproduction of copies of any work by any technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technique,
  • placing on the market, lending or renting copies of the work,
  • any public sharing of the work, including its sharing:
   • in such a way that everyone can have access to it in a place and time chosen by them,
   • on any advertising medium to promote the www.cybersport.pl Website,
   • through broadcasting or reemission on the radio or on television,
   • through publication in the press,
   • by displaying or publishing on any internal or external media, in particular a billboard or citylight,
   • using all telecommunications techniques and technologies including GSM and UMTS technologies, in particular via SMS, IVR, WAP, MMS.
 1. The license is granted separately for each work, when it is submitted to the Website.
 2. The license is granted for an indefinite period.
 3. The license is non-exclusive.
 4. The license is granted free of charge.
 5. The User may grant further licenses to use the Material, Comment or Blog licensed to the Operator also to other entities, provided that these entities are obliged to credit the Website www.cybersport.pl as the source of the Material, Comment or Blog.
 6. The User undertakes not to submit Materials or Comments to the Website for the publication of which on the Website they have received or are to receive remuneration from third parties, in particular advertising or promotional materials. In the event of a breach of the above obligation, the User is obliged to pay this remuneration in double the amount to the Operator.
 7. The User undertakes not to publish, using their account on the Website, Materials or Comments previously published elsewhere
 8. The User undertakes to submit to the website only such Materials or Comments, the use of which by the Operator is lawful and does not violate decency or rights of third parties or the Operator, in particular their copyrights or personal rights.
 9. The User undertakes to repair any damage that the Operator incurs as a result of non-performance or improper performance of the obligation referred to in paragraph. 10. This obligation is independent of the User's fault.
 10. The Operator or a person authorized by him may delete Materials or Comments if he or she considers that their distribution on the Internet may be unlawful, including infringing the rights of third parties, in particular copyrights or personal rights or may be contrary to decency. Removal of Materials or Comments does not require justification.

 

 1. OBLIGATIONS OF USERS
 2. Users are required to comply with the law when using the Website, in particular the provisions of the Press Law, the provisions of the Civil Code and the Copyright and Related Rights Act.
 3. Users, and in particular editors, are also required to comply with the Code of Ethics of Journalism and decency.
 4. User who violates these Terms and Conditions, in particular:
  • submits such kinds of Comments or Materials, that their distribution may be unlawful, including infringing the rights of third parties or the Operator, in particular copyrights or personal rights or may be contrary to decency;
  • removes, in violation of decency, Comments or Blogs of other Users;
  • registers more than one account on the Website;
  • provides false personal data when registering on the Website;
  • The Operator has the right to: disable the use of the Website by removing his account from the Website.
 5. Removal of the User does not require justification.
 6. Personal data provided during registration are permanently blocked in the Operator's database, but hidden for other users.

 

 1. COMPETITIONS AND PROMOTIONS
 2. Participation in all kinds of competitions and promotions on the www.cybersport.pl website is voluntary and free, unless otherwise stated in the competition information.
 3. The operator sends prizes within 30 business days from the announcement of the results of the competition or promotion.
 4. The operator sends parcels only once to the address data provided in the profile.
 5. The operator will not accept complaints, from users who will not collect their parcels from the mail or will provide incorrect address data.
 6. All other complaints regarding competitions and promotions, as well as prizes, should be submitted only to the Operator in writing, to the following address: Turtle Entertainment Polska, Barona 30, 43-100 Tychy with the note "Complaint" within 7 days from the date of occurrence of the subject of the complaint. The organizer will not consider any complaints other than those submitted in writing.
 7. A written complaint should contain: name and surname of the person submitting the complaint, their exact address and reasons for lodging a complaint.
 8. All complaints will be considered by the Commission appointed by the Operator within 30 days of their receipt.
 9. The Commission's decision on approving or refusing a complaint is final and notification of the person who filed the complaint about the results of the complaint procedure exhausts the complaint procedure.